ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΔΕΗ

Η έκδοση του Πιστοποιητικού ΔΕΗ (Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη, ΥΔΕ) πραγματοποιείται μετά από έλεγχο της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης με ειδικά όργανα μέτρησης και ελέγχου. Το πιστοποιητικό αυτό διασφαλίζει την ορθή λειτουργία των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και την ασφάλεια των ανθρώπων, ζώων και περιουσίας έναντι κινδύνων και βλαβών που ενδέχεται να προκύψουν κατά τη σκοπούμενη και εύλογα προβλέψιμη χρήση των εγκαταστάσεων αυτών. Για την διαπίστωση και τεκμηρίωση της ασφαλούς και ορθής λειτουργίας των ΕΗΕ, απαιτείται η διενέργεια αρχικού ελέγχου, τακτικών επανελέγχων και έκτακτων ελέγχων. Οι έλεγχοι διενεργούνται με βάση τις τεχνικές απαιτήσεις της νομοθεσίας του χρόνου κατασκευής των ΕΗΕ ή τμημάτων αυτών, καθώς και των λοιπών διατάξεων ασφαλείας που τις αφορούν. Οι έλεγχοι αυτοί είναι οι εξής:

α) Αρχικός έλεγχος, ο οποίος πραγματοποιείται μετά την ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής της ΕΗΕ για την αρχική ηλεκτροδότησή της. Ο αρχικός έλεγχος πραγματοποιείται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • Αρχική σύνδεση ΕΗΕ στο δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ
 • Αρχική σύνδεση παροχής σε πίνακα εργοταξίου
 • Αρχική σύνδεση νέας ΕΗΕ μετά από διαχωρισμό
 • Αρχική σύνδεση στο δίκτυο εγκατάστασης Φορτιστή ή Φορτιστών Η/Ο με ανεξάρτητο ή ανεξάρτητους μετρητές
 • Αρχική σύνδεση στο δίκτυο διασυνδεδεμένου συστήματος αυτοπαραγωγής

β) Έκτακτος έλεγχος, ο οποίος πραγματοποιείται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • Ηλεκτρολογική ανακαίνιση ΕΗΕ όλων των κατηγοριών Α, Β και Γ του Παραρτήματος ΙΙ
 • Βελτίωση ή αντικατάσταση συστήματος γείωσης ΕΗΕ όλων των κατηγοριών Α, Β και Γ του Παραρτήματος ΙΙ
 • Αντικατάσταση ή τροποποίηση ή επέμβαση ηλεκτρικού πίνακα ΕΗΕ
 • Επέκταση ηλεκτρικής εγκατάστασης (π.χ. φωτισμός κήπου, νομιμοποίηση τμήματος της εγκατάστασης και δημιουργία ηλεκτρικής εγκατάστασης εντός αυτού, υλοποίηση αντλιοστασίου σε υφιστάμενη ΕΗΕ, κ.λπ.)
 • Προσθήκη ηλεκτρικής γραμμής σε υπάρχουσα ΕΗΕ (π.χ. για κλιματιστικό, για θερμαντικό σώμα, για ηλιακό θερμοσίφωνα, για πιεστικό, για ρευματοδότη γενικής χρήσης, κ.λπ.)
 • Αλλαγή κατηγορίας, ή αλλαγή χρήσης (υποκατηγορίας) της ΕΗΕ εντός της ίδιας κατηγορίας των Β και Γ του Παραρτήματος ΙΙ, ανεξάρτητα του αν είναι σε ισχύ ο χρόνος τακτικού επανελέγχου της προηγούμενης  ΥΔΕ
 • Μετά από βλαπτικό γεγονός προς την ΕΗΕ, οφειλόμενο σε φυσικά φαινόμενα ή γεγονότα όπως πλημμύρα, πυρκαγιά, σεισμός, εμφάνιση τρωκτικών με προβλήματα ηλεκτροδότησης του συνόλου ή μέρους της ΕΗΕ, κεραυνοπληξία, κ.λπ., ανεξαρτήτως των κατηγοριών Α, Β και Γ του παραρτήματος ΙΙ και ανεξάρτητα του αν είναι σε ισχύ ο χρόνος τακτικού επανελέγχου της προηγούμενης ΥΔΕ
 • Μετά από συμβάν σοβαρού ατυχήματος που σχετίζεται άμεσα με την ΕΗΕ, όπως ηλεκτροπληξία, ανεξαρτήτως των κατηγοριών Α, Β και Γ του παραρτήματος ΙΙ και ανεξάρτητα του αν είναι σε ισχύ ο χρόνος τακτικού επανελέγχου της προηγούμενης ΥΔΕ.
 • Πριν την επανασύνδεση στο ΕΔΔΗΕ υπαίθριας επαγγελματικής ΕΗΕ (όπως κάμπινγκ, Beach Bar, καντίνα, γήπεδα ποδοσφαίρου ή τένις ή κ.λπ., οργανωμένες παραλίες με διαχείριση, κ.λπ.) σε περίπτωση διακοπής ηλεκτροδότησής της
 • Κατόπιν απαίτησης ή εντολής ελέγχου από αρμόδια αρχή (Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας, Διεύθυνση Βιομηχανίας της περιοχής που υπάγεται η ΕΗΕ, κ.λπ.), ανεξάρτητα του αν είναι σε ισχύ ο χρόνος τακτικού επανελέγχου της προηγούμενης ΥΔΕ.

γ) Τακτικός επανέλεγχος, ο οποίος πραγματοποιείται στις ΕΗΕ όπου ο προηγούμενος χρόνος ελέγχου τους έχει παρέλθει και πρέπει να πιστοποιηθεί ότι παραμένουν ασφαλείς (έλεγχοι, δοκιμές, μετρήσεις) και να υποβληθεί νέα ΥΔΕ με την συνοδευτική τεκμηρίωση της.

Για την ηλεκτροδότηση μη ηλεκτροδοτημένης ΕΗΕ όπου, για τεχνικούς λόγους, ο έλεγχος δεν είναι δυνατόν να ολοκληρωθεί με τη συμπλήρωση όλων των προβλεπόμενων πεδίων του σχετικού Πρωτοκόλλου (ή Πρωτοκόλλων) Ελέγχου, αναφέρονται αναλυτικά στις παρατηρήσεις τα πεδία που δεν συμπληρώθηκαν κατά την ελεγκτική διαδικασία και υποβάλλεται ΥΔΕ η οποία φέρει την ένδειξη «μη οριστικοποιημένη». Με την έναρξη της ηλεκτροδότησης, απαιτείται η συμπλήρωση όλων των πεδίων ελέγχου του σχετικού Πρωτοκόλλου (ή Πρωτοκόλλων) Ελέγχου, με βάση τα αποτελέσματα των αντίστοιχων δοκιμών και μετρήσεων και συντάσσεται νέα ΥΔΕ με την ένδειξη «οριστικοποιημένη», η οποία υποβάλλεται εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από την ηλεκτροδότηση. Η οριστικοποιημένη ΥΔΕ συνοδεύεται μόνο από το συμπληρωμένο σε όλα τα πεδία του Πρωτόκολλο (ή Πρωτόκολλα) Ελέγχου, εφόσον δεν έχει επέλθει μεταβολή στην ΕΗΕ για την οποία απαιτείται υποβολή επικαιροποιημένης συνοδευτικής τεκμηρίωσης.

Η ΥΔΕ με τα στοιχεία της συνοδευτικής τεκμηρίωσής της υποβάλλονται με ευθύνη του συντάκτη της ΥΔΕ στο «Ενιαίο Μητρώο Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων» του άρθρου 11 του ν. 3982/2011 (Α’ 143).

Ο Διαχειριστής του ΕΔΔΗΕ μπορεί να αρνηθεί την ηλεκτροδότηση ή την επανασύνδεση της εγκατάστασης σε αυτό, ή να προβεί σε διακοπή της ηλεκτροδότησής της, μέχρι να υποβληθεί ΥΔΕ σύμφωνα με τις διατάξεις
της κείμενης νομοθεσίας.

Οι ΕΗΕ ή τμήματα αυτών, τεκμαίρεται ότι ικανοποιούν τις απαιτήσεις ασφάλειας και ορθής λειτουργίας της παρούσας απόφασης κατά τη σκοπούμενη και εύλογα προβλέψιμη χρήση τους, εφόσον σχεδιάζονται, κατασκευάζονται, τροποποιούνται, συντηρούνται και ελέγχονται βάσει των γενικών και ειδικών απαιτήσεων του προτύπου ΕΛΟΤ 60364, ή αντίστοιχου διεθνούς, ή ευρωπαϊκού, ή εθνικού προτύπου, ή τεχνικών προδιαγραφών που παρέχουν ισοδύναμο επίπεδο ασφάλειας.
Τροποποιήσεις ή επεκτάσεις σε υφιστάμενες ΕΗΕ, τεκμαίρεται ότι ικανοποιούν τις απαιτήσεις ασφάλειας και ορθής λειτουργίας της παρούσας απόφασης κατά τη σκοπούμενη και εύλογα προβλέψιμη χρήση τους, εφόσον σχεδιάζονται και υλοποιούνται βάσει των γενικών και ειδικών απαιτήσεων του προτύπου ΕΛΟΤ 60364, ή αντίστοιχου διεθνούς, ή ευρωπαϊκού, ή εθνικού προτύπου, ή τεχνικών προδιαγραφών που παρέχουν ισοδύναμο επίπεδο ασφάλειας.

Υφιστάμενες ΕΗΕ ή τμήματα αυτών, ικανοποιούν τις απαιτήσεις ασφάλειας και ορθής λειτουργίας, κατά τη σκοπούμενη και εύλογα προβλέψιμη χρήση τους, εφόσον τεκμηριωμένα συμμορφώνονται με τις τεχνικές απαιτήσεις της νομοθεσίας που ίσχυε κατά τον χρόνο κατασκευής τους.

Για διαπίστωση και τεκμηρίωση της ασφαλούς και ορθής λειτουργίας των ΕΗΕ, απαιτείται η διενέργεια αρχικού ελέγχου, τακτικών επανελέγχων και έκτακτων ελέγχων. Οι έλεγχοι διενεργούνται με βάση τις τεχνικές απαιτήσεις της νομοθεσίας του χρόνου κατασκευής των ΕΗΕ ή τμημάτων αυτών, καθώς και των λοιπών διατάξεων ασφάλειας που τις αφορούν.

Τα ηλεκτρολογικά σχέδια της ΕΗΕ που συνοδεύουν την ΥΔΕ, περιλαμβάνουν:

 • τη θέση των σταθερών ηλεκτρικών συσκευών, κινητήρων και μηχανημάτων,
 • τις διαδρομές των ηλεκτρικών γραμμών, εφόσον οι αγωγοί τους έχουν διατομή ίση ή μεγαλύτερη του 1,5 mm2, οι οποίες κατά τη διενέργεια τακτικών επανελέγχων και έκτακτων ελέγχων δύναται να είναι ενδεικτικές γεγονός που επισημαίνεται,
 • τη θέση των διακοπτών, ρυθμιστών, κομβίων πίεσης, ανιχνευτών, θερμοστατών, φωτιστικών, ρευματοδοτών, λοιπού ηλεκτρικού εξοπλισμού και πινάκων, στο χώρο εγκατάστασής τους,
 • πλήρες μονογραμμικό σχέδιο του πίνακα ή των πινάκων όπου αναγράφονται οι διατομές των καλωδιώσεων των ηλεκτρικών γραμμών, τα χαρακτηριστικά του περιεχόμενου ηλεκτρολογικού υλικού (ασφάλειες, διακόπτες, Διατάξεις Διαφορικού Ρεύματος, κ.λπ.) και η περιγραφή των κυκλωμάτων που τροφοδοτούνται.

Η έκδοση του πιστοποιητικού, προϋποθέτει την τήρηση των  απαραίτητων τεχνικών προδιαγραφών.  Σε περίπτωση που βρεθούν σφάλματα , θα πρέπει πρώτα να διορθωθούν και  μετά να γίνει νέος έλεγχος για την έκδοση πιστοποιητικού .  Κατόπιν συμφωνίας, μπορούμε να αναλάβουμε την άμεση αποκατάσταση  τυχόν σφαλμάτων ώστε να προχωρήσει η άμεση έκδοση του Πιστοποιητικού.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Κατηγοριοποίηση εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων (ΕΗΕ), χρονικά διαστήματα τακτικών επανελέγχων

Η κατάταξη ΕΗΕ σε κατηγορία Α, Β και Γ και υποκατηγορία, γίνεται με ευθύνη του συντάκτη της ΥΔΕ. Η κατηγοριοποίηση των ΕΗΕ μπορεί να αναγράφεται στην ΥΔΕ με συνεπτυγμένη, κωδικοποιημένη μορφή, π.χ. για την περιγραφή ΕΗΕ σε ανθοπωλείο, δύναται να χρησιμοποιείται ο κωδικός Β1.  Σε περίπτωση που μια ΕΗΕ περιλαμβάνει χώρους που, ως επιμέρους τμήματα, εμπίπτουν σε περισσότερες της μιας από τις παρακάτω κατηγορίες (μικτή εγκατάσταση), η ΕΗΕ κατατάσσεται στην κατηγορία με το μικρότερο χρονικό διάστημα τακτικού επανελέγχου. Εφόσον κριθεί σκόπιμο από τον συντάκτη της ΥΔΕ για λόγους ασφάλειας, ο χρόνος του επόμενου τακτικού επανελέγχου της ελεγχόμενης ΕΗΕ, μπορεί να ορισθεί μικρότερος από αυτόν που προκύπτει με βάση το κατωτέρω αναφερόμενο μέγιστο χρονικό διάστημα ανά κατηγορία. Στην περίπτωση αυτή, παρατίθεται σχετική αιτιολόγηση επί της ΥΔΕ.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α. ΕΗΕ σε κατοικίες και ανάλογους χώρους, με μέγιστο χρονικό διάστημα τακτικού επανελέγχου δέκα (10) χρόνια.

 1. Κατοικίες ή διαμερίσματα
 2. Μονοκατοικίες
 3. Μοναστήρια και κοινόβια
 4. Κοινόχρηστοι χώροι και κλιμακοστάσια κατοικιών και ανάλογων χώρων
 5. Αποθήκες κατοικιών και ανάλογων χώρων
 6. Χώροι στάθμευσης σε κατοικίες και ανάλογους χώρους
 7. Περιβάλλον χώρος κατοικιών (κήποι, ιδιωτικές πισίνες, σάουνες, υδρομασάζ κ.λπ)
 8. Λοιπές περιπτώσεις αυτής της κατηγορίας, μη αναφερόμενες ανωτέρω

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β.  ΕΗΕ σε επαγγελματικούς χώρους, με μέγιστο χρονικό διάστημα τακτικού επανελέγχου πέντε (5) χρόνια.

 1. Ανθοπωλεία και είδη κηπουρικής
 2. Αντλιοστάσια σε κλειστούς χώρους, για άρδευση, ύδρευση, αποχέτευση και πάσης φύσεως καλλιέργειες (π.χ. άρδευση θερμοκηπίων, κλπ.)
 3. Αποθηκεύσεις, γενικές αποθήκες
 4. Βαφεία
 5. Βιομηχανίες
 6. Βιοτεχνίες
 7. Βιβλιοθήκες
 8. Γραφεία
 9. Εκθέσεις αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, ποδηλάτων, σκαφών αναψυχής
 10. Εμπόριο ειδών σε κλειστούς χώρους που δεν περιγράφονται σε αυτήν την κατηγορία
 11. Εμπορικά κέντρα χωρίς ιδιόκτητο υποσταθμό ρεύματος
 12. Εργαστήρια
 13. Εκτυπώσεις, εκδόσεις & συναφείς δραστηριότητες
 14. Ιατρεία, ακτινολογικά εργαστήρια, φυσικοθεραπευτήρια
 15. Καθαριστήρια, σιδερωτήρια
 16. Καταστήματα που προσφέρουν για κατανάλωση τα προϊόντα τους στο χώρο τους (π.χ. εστιατόρια, ψησταριές, καφέ παντός είδους, καφενεία, μπαρ, video games) έως και 50 ατόμων
 17. Καταστήματα πώλησης ειδών ζαχαροπλαστικής, γαλακτοπωλεία
 18. Καφεκοπτεία
 19. Επαγγελματικός χώρος χωρίς δραστηριότητα
 20. Κέντρα ή ινστιτούτα αισθητικής
 21. Κέντρα μηχανογράφησης (αυτοτελή)
 22. Κηροπλαστεία και εμπόριο κεριών
 23. Κοινόχρηστοι χώροι και κλιμακοστάσια επαγγελματικών χώρων
 24. Κοσμηματοπωλεία & πώληση ωρολογίων
 25. Κουρεία, κομμωτήρια
 26. Κτηνοτροφικές & πτηνοτροφικές μονάδες (π.χ. βουστάσια, χοιροστάσια, πτηνοτροφεία, κ.λπ.)
 27. Κυλικεία
 28. Κρεοπωλεία, ιχθυοπωλεία, αλλαντοπωλεία
 29. Λιμενικά υπόστεγα
 30. Ναοί, χώροι λατρείας που συγκεντρώνουν μέχρι πενήντα (50) άτομα σε έναν χώρο
 31. Ξενοδοχεία, ξενώνες, ενοικιαζόμενα δωμάτια, όπου συγκεντρώνονται μέχρι πενήντα (50) άτομα σε έναν χώρο
 32. Ξυλουργεία
 33. Οπωροπωλεία, λαχανοπωλεία, κ.λπ.
 34. Παντοπωλεία
 35. Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών (στούντιο)
 36. Πλυντήρια, καθαριστήρια και σιδερωτήρια
 37. Πρατήρια άρτου – ζαχαροπλαστικής
 38. Ραδιοφωνικοί σταθμοί, σταθμοί τηλεόρασης
 39. Σούπερ μάρκετ χωρίς ιδιόκτητο υποσταθμό ρεύματος
 40. Συνεργεία συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων και μοτοποδηλάτων
 41. Σταθμοί αυτοκινήτων (στεγασμένα πάρκινγκ)
 42. Στιλβωτήρια & βαφεία δερμάτινων ειδών
 43. Τυπογραφεία
 44. Φαρμακεία
 45. Φούρνοι
 46. Φροντιστήρια
 47. Φωτογραφικές εργασίες
 48. Φωτοτυπικά κέντρα
 49. Χορευτικές λέσχες, σχολές χορού
 50. Χρωματοπωλεία (με πώληση και άλλων ειδών)
 51. Χώροι διοδίων
 52. Λοιπές περιπτώσεις αυτής της κατηγορίας, μη αναφερόμενες ανωτέρω

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ. ΕΗΕ σε χώρους ψυχαγωγίας και συνάθροισης κοινού και υπαίθριες επαγγελματικές ΕΗΕ, με μέγιστο χρονικό διάστημα τακτικού επανελέγχου δύο (2) χρόνια.

 1. Αγροτικά ιατρεία, υγειονομικοί σταθμοί, κέντρα υγείας
 2. Αεροδρόμια
 3. Αίθουσες δικαστηρίων
 4. Αλυκές
 5. Αμφιθέατρα
 6. Ανοικτά υπαίθρια γήπεδα επαγγελματικού και ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου, καλαθοσφαίρισης (μπάσκετ), πετοσφαίρισης (βόλεϊ), αντισφαίρισης (τένις), αντιπτέρισης (μπάντμιντον) κλπ
 7. Αντλιοστάσια ανοικτά
 8. Αρχαιολογικοί χώροι επισκέψιμοι από το κοινό
 9.  Βρεφοκομεία, νηπιαγωγεία, παιδικοί σταθμοί, ορφανοτροφεία, κ.λπ.
 10. Δημόσιες βιβλιοθήκες
 11. Εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας χαμηλής τάσης που εγχέουν ηλεκτρική ενέργεια στο ΕΔΔΗΕ
 12. Εγκαταστάσεις φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (εφόσον η εγκατάσταση δεν αποτελεί μέρος άλλης επαγγελματικής ή οικιακής εγκατάστασης και είναι σε υπαίθριο χώρο)
 13. Εκθέσεις
 14. Εμπορικά κέντρα με ιδιόκτητο υποσταθμό ρεύματος
 15. Εποχιακά αναψυκτήρια (π.χ. Beach bar, κ.λπ.)
 16. Εργοταξιακές παροχές, εργοτάξια
 17. Θέατρα παντός είδους, κουκλοθέατρα & θέατρα σκιών
 18. Θερμοκήπια
 19. Ιδιωτικά & δημόσια κτίρια όπου διενεργούνται συναλλαγές με το κοινό
 20. Ιδρύματα ατόμων με ειδικές ανάγκες, ιδρύματα χρονίως πασχόντων
 21. Ιππικοί όμιλοι
 22. Ιχθυοκαλλιέργειες
 23. Καταστήματα που προσφέρουν για κατανάλωση τα προϊόντα τους στο χώρο τους (π.χ. εστιατόρια, ψησταριές, καφέ παντός είδους, καφενεία, μπαρ, video games) άνω των 50 ατόμων
 24. Κέντρα διασκέδασης
 25. Κινηματογράφοι χειμερινοί & θερινοί
 26. Κοινόχρηστοι χώροι και αποθήκες επαγγελματικών εγκαταστάσεων στο ύπαιθρο
 27. Κοινόχρηστοι χώροι, κλιμακοστάσια, αποθήκες των χώρων ψυχαγωγίας και συνάθροισης κοινού
 28. Κοιμητήρια
 29. Κλινικές, νοσοκομεία, ψυχιατρεία
 30. Κτίρια της πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (δημόσια ή ιδιωτικά)
 31. Κτήματα που χρησιμοποιούνται ως πολυχώροι εκδηλώσεων και δεξιώσεων
 32. Λούνα παρκ, άλλα παιχνίδια γενικά, παιδότοποι, παιχνιδότοποι κ.λπ.
 33. Λιμενικές εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης σκαφών αναψυχής
 34. Μουσεία
 35. Ναοί, χώροι λατρείας που συγκεντρώνονται περισσότερα από πενήντα (50) άτομα σε έναν χώρο
 36. Ξενοδοχεία, εφόσον διαθέτουν χώρους που συγκεντρώνονται περισσότερα από πενήντα (50) άτομα σε έναν χώρο
 37. Οίκοι ευγηρίας και μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων
 38. Οικοτροφεία παιδιών ηλικίας μικρότερης των έξι (6) ετών
 39. Πλατείες, πάρκα, φωτισμοί οδών, που τα φωτιστικά τους δεν αποτελούν μέρος του εθνικού δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας
 40. Πρατήρια υγρών και αερίων καυσίμων
 41. Προσωρινά καταλύματα εξυπηρέτησης ατόμων και οικογενειών σεισμοπλήκτων, πυρόπληκτων και γενικότερα φυσικών αιτίων
 42. Πισίνες για το κοινό, σε κλειστούς χώρους, υπαίθριες πισίνες (συμπεριλαμβανομένου των πισινών που λαμβάνουν χώρα αγώνες όπως υδατοσφαίριση, κ.λπ.)
 43. Σιδηροδρομικοί σταθμοί
 44. Σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητο υποσταθμό ρεύματος
 45. Σπήλαια, επισκέψιμα από το κοινό
 46. Στρατόπεδα, φυλάκια
 47. Υπαίθρια παρκινγκ (αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, σκαφών αναψυχής, κ.λπ.)
 48. Φυλακές, αναμορφωτήρια, κρατητήρια
 49. Χιονοδρομικά κέντρα
 50. Χώροι κατασκήνωσης / camping
 51. Χώροι αθλητικών συγκεντρώσεων
 52. Χώροι αναμονής επιβατών (αεροδρομίων, σταθμών λεωφορείων / σιδηροδρόμου / τραμ / μετρό / κ.λπ.)
 53. Χώροι καραντίνας (αφορά ανθρώπους, ζώα, φυτά ή γεωργικά προϊόντα για να περιοριστεί η μετάδοση δυνητικά λοιμωδών νόσων)
 54. Χώροι πανηγύρεων
 55. Χώροι συναυλιών
 56. Χώροι συνεδρίων
 57. Χώροι υποδοχής προσφύγων
 58. Λοιπές περιπτώσεις αυτής της κατηγορίας, μη αναφερόμενες ανωτέρω

Δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση πιστοποιητικού ΔΕΗ

Φυσικό πρόσωπο/Ιδιώτης

Ο λογαριασμός ρεύματος πρέπει να εκδίδεται στο όνομα του πραγματικού χρήστη του ακινήτου. Σε περίπτωση που μετακομίζετε σε ένα ηλεκτροδοτημένο ακίνητο, οπότε εκδίδονται ήδη λογαριασμοί σε άλλο όνομα, πρέπει να υπογράψετε νέα Σύμβαση Προμήθειας Ρεύματος, έτσι ώστε οι λογαριασμοί να εκδίδονται στο όνομά σας. Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσετε είναι τα εξής:

 • έναν λογαριασμό ρεύματος ή να γνωρίζετε τον αριθμό παροχής του ακινήτου
 • την αστυνομική σας ταυτότητα ή διαβατήριο (ή άλλο επίσημο σχετικό έγγραφο)
 • αποδεικτικό του ΑΦΜ σας (επίδειξη οποιουδήποτε δημοσίου εγγράφου, π.χ. εκκαθαριστικό εφορίας, βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ, δήλωση πληροφοριακών στοιχείων ακινήτου από TAXIS)
 • επιπλέον, για δική σας διασφάλιση, είναι πιθανό να χρειαστείτε και αποδεικτικό υποβολής δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακινήτου (έγγραφο Taxisnet) ή αντίγραφο του συμβολαίου ιδιοκτησίας.
 • Στην περίπτωση που έχει λήξει η ισχύς της Υπεύθυνης Δήλωσης Εγκαταστάτη (ΥΔΕ)/πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου, θα πρέπει να προσκομιστεί πρόσφατη ΥΔΕ στο αρμόδιο πρακτορείο του Διαχειριστή Δικτύου (ΔΕΔΔΗΕ) σε διάστημα 6 μηνών. Στην περίπτωση που στο ακίνητο δεν υπάρχει ρεύμα, λόγω αίτησης διακοπής από προηγούμενο χρήστη, θα πρέπει να προσκομιστεί άμεσα η ΥΔΕ/πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου στον ΔΕΔΔΗΕ, προκειμένου να επανηλεκτροδοτηθεί το ακίνητο.

Η παραπάνω διαδικασία μπορεί να γίνει και από εξουσιοδοτημένο από εσάς άτομο, έχοντας μαζί του επιπλέον:

 • πρωτότυπη επικυρωμένη εξουσιοδότηση
 • αστυνομική ταυτότητα

Κοινόχρηστοι χώροι πολυκατοικίας

Ο λογαριασμός ρεύματος των κοινόχρηστων χώρων κάθε πολυκατοικίας θα πρέπει να εκδίδεται στο όνομα «ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ» και δεν μπορεί να αφορά σε συγκεκριμένο όνομα διαχειριστή ή του κατασκευαστή.

Αρμόδιος για την υπογραφή της Σύμβασης Προμήθειας Ρεύματος είναι ο διαχειριστής, ο οποίος μπορεί να επισκεφτεί οποιοδήποτε κατάστημα της ΔΕΗ ώστε να υπογράψει νέα Σύμβαση Προμήθειας ρεύματος στο όνομα «ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ». Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσετε είναι:

 • έναν λογαριασμό ρεύματος ή τον αριθμό παροχής του ακινήτου
 • απόφαση γενικής συνέλευσης της πολυκατοικίας με βάση την οποία ορίζεται ως διαχειριστής της πολυκατοικίας και εξουσιοδοτημένος να  προβεί στην υπογραφή Σύμβασης Προμήθειας
 • αποδεικτικό του ΑΦΜ του κτιρίου, εφόσον υπάρχει, (με επίδειξη οποιουδήποτε δημοσίου εγγράφου)
 • βεβαίωση από τον οικείο Δήμο για απαλλαγή ΤΑΠ
 • αστυνομική ταυτότητα
 • Στην περίπτωση που έχει λήξει η ισχύς της Υπεύθυνης Δήλωσης Εγκαταστάτη (ΥΔΕ)/πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου, θα πρέπει να προσκομιστεί πρόσφατη ΥΔΕ στο αρμόδιο πρακτορείο του Διαχειριστή Δικτύου (ΔΕΔΔΗΕ) σε διάστημα 6 μηνών. Στην περίπτωση που στο ακίνητο δεν υπάρχει ρεύμα, λόγω αίτησης διακοπής από προηγούμενο χρήστη, θα πρέπει να προσκομιστεί άμεσα η ΥΔΕ/πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου στον ΔΕΔΔΗΕ, προκειμένου να επανηλεκτροδοτηθεί το ακίνητο

Σημείωση: Επιπλέον, πρέπει να προσκομιστεί στον ΔΕΔΔΗΕ πρόσφατη Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη (ΥΔΕ), για τον ανελκυστήρα, αν έχει λήξει η ισχύς της προηγούμενης (ισχύς για 2 χρόνια).

Διαδικασία έκδοσης Πιστοποιητικού ΔΕΗ

Η διαδικασία έκδοσης του πιστοποιητικού ηλεκτρολόγου περιλαμβάνει τους εξής ελέγχους:

Οπτική επιθεώρηση

Διενεργείται πριν τις δοκιμές και τις μετρήσεις για να διαπιστωθεί ότι το μόνιμα συνδεδεμένο υλικό:

 • Είναι σύμφωνο με τις απαιτήσεις ασφαλείας των αντίστοιχων προτύπων υλικού.
 • Έχει εγκατασταθεί σωστά με βάση τον ισχύοντα κανονισμό και τις οδηγίες του κατασκευαστή.
 • Δεν παρουσιάζει ορατές βλάβες που να επηρεάζουν την ασφάλεια.
 • Προστατεύει τους χρήστες από ηλεκτροπληξία τόσο από άμεση όσο και από έμμεση επαφή συγχρόνως.

Αναλυτικότερα ελέγχεται:

 • Η επάρκεια των ηλεκτρικών συνδέσεων
 • Η ορθή επιλογή και εγκατάσταση των ηλεκτρικών γραμμών με βάση τις εξωτερικές επιδράσεις
 • Η ορθή επιλογή των αγωγών (υλικό, διατομές, χρωματισμός αγωγών, τρόπος εγκατάστασης) σε συνδυασμό με τους περιορισμούς φόρτισης τους με ρεύμα, την ελάχιστη επιτρεπόμενη διατομή και την πτώση τάσης.

Δοκιμές και μετρήσεις

 • Έλεγχος συνέχειας αγωγών προστασίας και ισοδυναμικών συνδέσεων
 • Μέτρηση της αντίστασης μόνωσης των καλωδίων
 • Δοκιμή λειτουργίας του Δ.Δ.Ε. (ρελαί διαρροής) AC/DC τύπου Α και Β, χρόνου απόκρισης (ΔΔΕt), τάσης επαφής (ΔΔΕ Uc), Ρεύματος αποκοπής (ΔΔΕΙ) -Αυτόματος έλεγχος (ΔΔΕ)
 • Μέτρηση της αντίστασης γείωσης
 • Έλεγχος της πολικότητας, διαδοχή φάσεων, τάση, συχνότητα
 • Μέτρηση της αντίστασης βρόγχου σφάλματος

Στη συνέχεια συντάσσεται η υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη με τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα τα οποία είναι:

 • Πρωτόκολλο Ελέγχου Ηλεκτρικής Εγκατάστασης κατά ΚΕΗΕ (εάν η εγκατάσταση κατασκευάστηκε πριν τον Μάρτιο του 2006), Πρωτόκολλο Ελέγχου Ηλεκτρικής Εγκατάστασης κατά ΕΛΟΤ HD 384 (εάν η εγκατάσταση κατασκευάστηκε μετά τον Μάρτιο του 2006 έως τις 7/4/2023) ή Πρωτόκολλο Ελέγχου Ηλεκτρικής Εγκατάστασης κατά ΕΛΟΤ 60364 (εάν η εγκατάσταση κατασκευάστηκε μετά τις 8/4/2023 ή είναι κατασκευασμένη σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του προτύπου ΕΛΟΤ 60364)
 • Καταγραφή στοιχείων Εσωτερικής Ηλεκτρικής Εγκατάστασης (ΕΗΕ)
 • Μονογραμμικό σχέδιο του ηλεκτρικού πίνακα και των υποπινάκων της εγκατάστασης
 • Κάτοψη με την όδευση των ηλεκτρικών γραμμών της εγκατάστασης και τις θέσεις των διακοπτών, φωτιστικών, πριζών, φωτιστικών ασφαλείας, κινητήρων, πινάκων επίσης και θερμοστατών.