ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

Με τον K.Eν.A.K. (Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων) θεσμοθετείται ο ολοκληρωμένος ενεργειακός σχεδιασμός κτιρίων, με σκοπό τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσής τους, την εξοικονόμηση ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος.
Η Ενεργειακή Κατάταξη Κτιρίων πραγματοποιείται με την έκδοση του Π.Ε.Α. (Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης). Στο Π.Ε.Α. αναφέρονται οι συστάσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου.
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΕΑ
Η έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) είναι υποχρεωτική για τις εξής περιπτώσεις:
Α)   Νέα μίσθωση κατοικίας/διαμερίσματος ή επαγγελματικής στέγης ανεξαρτήτου εμβαδού
Στην περίπτωση της ενοικίασης ενός ακινήτου είναι υποχρεωτική κατά την σύνταξη του ηλεκτρονικού μισθωτηρίου συμβολαίου, η αναγραφή του Αριθμού Πρωτοκόλλου και του Κωδικού Ασφαλείας του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης, στο αντίστοιχο πεδίο της ηλεκτρονικής φόρμας δήλωσης μίσθωσης του ακινήτου (άρθρο 58, παρ. 3, Ν. 4342/2015)
Β)   Αγορά – πώληση ενιαίου κτιρίου ή τμήματος κτιρίου (διαμέρισμα ή επαγγελματική στέγη) ανεξαρτήτου εμβαδού
Κάθε συμβολαιογράφος για την κατάρτιση πράξεως αγοραπωλησίας ακινήτου υποχρεούται να καταγράψει στο συμβόλαιο τον αριθμό πρωτοκόλλου του ΠΕΑ και να επισυνάψει σε αυτό επίσημο αντίγραφο του ΠΕΑ.
Γ) Για κάθε νέα ριζική ανακαίνιση ενιαίου κτηρίου ή τμήματος κτηρίου
Ριζική ανακαίνιση του κτηρίου σημαίνει ότι η συνολική δαπάνη της ανακαίνισης του κτηρίου που αφορά το κέλυφος του κτηρίου ή τα ηλεκτρομηχανολογικά συστήματα υπερβαίνει το 25% της τρέχουσας αξίας του κτηρίου ή της κτηριακής μονάδας, εξαιρουμένης της αξίας του οικοπέδου επι του οποίου έχει κατασκευαστεί το κτήριο.
Δ) Για την ένταξη κτηρίων ή τμήματος κτηρίου κατοικίας στο πρόγραμμα ‘Εξοικονόμηση Κατ΄ Οίκον’
Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης ισχύει για δέκα (10) χρόνια, εκτός από την περίπτωση ριζικής ανακαίνισης του κτιρίου πριν παρέλθει η δεκαετία, οπότε η ισχύς του λήγει με το πέρας των εργασιών ανακαίνισης και πρέπει να εκδοθεί νέο.

Διαδικασία έκδοσης ΠΕΑ

Για την έκδοση Π.Ε.Α. ο ιδιοκτήτης/διαχειριστής του ακινήτου ακολουθεί τα παρακάτω βήματα:

Επικοινωνεί με τον Ενεργειακό Επιθεωρητή και του αναθέτει την Ενεργειακή Επιθεώρηση για την έκδοση του ΠΕΑ.

Ο επιθεωρητής ενημερώνει τον ιδιοκτήτη/διαχειριστή για τις πληροφορίες που θα χρειαστεί για τη διενέργεια της επιθεώρησης (π.χ. αρχιτεκτονικά σχέδια του κτιρίου, σχέδια ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, πιστοποιητικά και δελτία αποστολής υλικών, κ.α.)

Ο ιδιοκτήτης/διαχειριστής παρέχει στον επιθεωρητή τη δυνατότητα πρόσβασης στους εσωτερικούς κοινόχρηστους και ιδιόκτητους προς επιθεώρηση χώρους.

Ο επιθεωρητής αναλαμβάνει τη διαδικασία έκδοσης του Π.Ε.Α.

Καταχωρεί ηλεκτρονικά τα παραπάνω στοιχεία στο αρχείο της επιθεώρησης κτιρίων, λαμβάνει αριθμό Πρωτοκόλλου, υπογράφει το Π.Ε.Α. και δίνει υπογεγραμμένο και σφραγισμένο το αντίγραφο του Π.Ε.Α. στον ιδιοκτήτη του κτιρίου. Τέλος, προτείνει τρόπους για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου.

Δικαιολογητικά για την έκδοση ΠΕΑ

Για ακίνητα που έχουν ανεγερθεί πριν τις 14/3/1983

 • Αντίγραφα Αρχιτεκτονικών Σχεδίων (Κάτοψη/ Σκαρίφημα ακινήτου)
 • Αντίγραφο δήλωσης του ακινήτου στο Κτηματολόγιο
  (εάν έχει γίνει δήλωση του ακινήτου στο κτηματολόγιο)
  Διευκρίνιση: Για την διενέργεια Ενεργειακής Επιθεώρησης δεν απαιτείται δήλωση του ακινήτου στο Κτηματολόγιο.
 • Αντίγραφο Τοπογραφικού Διαγράμματος / Σκαρίφημα (εάν υπάρχει)
 • Τίτλος Ιδιοκτησίας (Συμβόλαιο ακινήτου)
 • Φύλλο Συντήρησης Λέβητα (προαιρετικό)

 

Β) Για ακίνητα που έχουν ανεγερθεί μετά τις 14/3/1983

 

 1. Αντίγραφα Αρχιτεκτονικών Σχεδίων (Κάτοψη/ Σκαρίφημα ακινήτου)
 2. Αντίγραφο δήλωσης του ακινήτου στο Κτηματολόγιο
  (εάν έχει γίνει δήλωση)

Διευκρίνιση: Για την διενέργεια Ενεργειακής Επιθεώρησης δεν απαιτείται δήλωση του ακινήτου στο Κτηματολόγιο.

 1. Αντίγραφο Οικοδομικής Άδειας
 2. Αντίγραφο αίτησης ρύθμισης ημιυπαίθριων χώρων (εάν έχει πραγματοποιηθεί αίτηση) ή τακτοποίησης αυθαίρετων κατασκευών. Πιο συγκεκριμένα:

Ρύθμιση του Ν.3843/2010 , Ρύθμιση του Ν.4014/2011, Ρύθμιση του Ν.4178/2013, Ρύθμιση του Ν.4495/2017

 1. Αντίγραφο Τοπογραφικού Διαγράμματος / Σκαρίφημα (εάν υπάρχει)
 2. Τίτλος Ιδιοκτησίας (Συμβόλαιο ακινήτου)
 3. Φύλλο Συντήρησης Λέβητα (προαιρετικό)
 4. Μελέτη Θερμομόνωσης (προαιρετικό)
 5. Λογαριασμοί κατανάλωσης ενέργειας του τελευταίου χρόνου, για θέρμανση, ψύξη, φωτισμό του κτηρίου (ηλεκτρική ενέργεια, πετρέλαιο, φυσικό αέριο κτλ.) για τον υπολογισμό της πραγματικής κατανάλωσης ενέργειας του κτηρίου. (προαιρετικό)

Για την έκδοση του ΠΕΑ θα καταγραφούν επίσης τα ακόλουθα στοιχεία:

 1. Βασικά Στοιχεία Ακινήτου (Οδός, Αριθμός, Περιοχή, Τ.Κ.)
 2. Αρ. Ιδιοκτησίας (π.χ. Διαμέρισμα Α2)
 3. Ακριβή τετραγωνικά μέτρα ακινήτου (από το συμβόλαιο του ακινήτου)
 4. Έτος Ολοκλήρωσης Κατασκευής
 5. Λόγος έκδοσης Π.Ε.Α. (Πώληση, Ενοικίαση κλπ)
 6. Στοιχεία Υπεύθυνου Επικοινωνίας
 • Ιδιότητα (Ιδιοκτήτης, Διαχειριστής, Ενοικιαστής, Τεχνικός Υπεύθυνος κλπ)
 • Όνομα, Επώνυμο, Τηλέφωνο Επικοινωνίας
 • Όνομα, Επώνυμο, Α.Φ.Μ. ιδιοκτητών

Για την έκδοση του παραστατικού πληρωμής απαιτούνται τα ακόλουθα στοιχεία ενός εκ των ιδιοκτητών:

 1. Δ.Ο.Υ.
 2. Διεύθυνση Κατοικίας: Οδός, Αριθμός, Περιοχή, Τ.Κ.